Administrație Publică

HOTARAREA NR.155 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 70 mp, din Sinaia, str. Platou Izvor lot 27, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare parcare auto

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 28422 / 23.10.2015 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 70 mp, din Sinaia, str. Platou Izvor lot 27, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare parcare auto;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2 litera c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera b),

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 70 mp, din Sinaia, str. Platou Izvor lot 27, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru amenajare parcare auto;

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 1 (un)euro/mp/luna.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 3 ani.

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

ART.6. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 10 noiembrie   2015     

Download: HCL_155_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.