Administrație Publică

HOTARAREA NR.161 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind acordul de vecinătate pentru schimbarea de destinatie constructie existenta proprietatea S.C. GDF REINVEST S.R.L., din locuinta in carmangerie si birouri

Văzând cererea S.C. GDF REINVEST S.R.L., înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 25764/28.09.2015, prin care se solicita acordul de vecinatate pentru schimbare de destinație construcție existentă, din locuință în carmangerie si birouri, fără intervenții la structura sau recompartimentări interioare;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 28312 /22.10.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitatate cu art. 27, al. 1, lit. b) din Normele Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839 /2009;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera b,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – ORAŞUL SINAIA în calitate de proprietar al imobilului (construcţie şi teren) din Sinaia, str. Gentiana nr. 2B învecinat pe una din laturi cu proprietatea S.C. GDF REINVEST S.R.L. din Sinaia, str. Gentiana nr. 4B, îşi exprimă acordul favorabil privind schimbarea de destinaţie a construcţiei existente proprietatea S.C. GDF REINVEST S.R.L., din locuinţă în carmangerie şi birouri, fără intervenţii la structură sau recompartimentări interioare, cu respectarea următoarelor condiţii:

  1. Asigurarea de locuri de parcare conform Hotărârilor Consiliului Local Sinaia nr. 261/2006, 171/2007, 186/2009.
  2. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  3. Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 140/2015.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 10 noiembrie   2015     

Download: HCL_161_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.