Administrație Publică

HOTARAREA NR.166 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

  Privind aprobarea documentației tehnico-economică faza – PT + DE, pentru ,,Servicii de proiectare,execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28790 / 28.10.2015 , întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza – PT + DE  pentru ,,Servicii de proiectare, execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”;

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Art.41 si art. 44 alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza – PT + DE  pentru ,,Servicii de proiectare, execuție și montare PTAB 6(20) / 0,4 kV 1000 kVA, pentru alimentare cu energie electrică Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”, în vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 10 noiembrie   2015

Download: HCL_166_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.