Administrație Publică

HOTARAREA NR.167 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

privind darea în administrare SC Sinaia Forever SRL.,  a operelor de artă donate orașului Sinaia 

Având în vedere prevederile:

–     Hotărârii Consiliului Local nr.  131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL,

–  Hotărârii Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC SINAIA FOREVER SRL,

– Hotărârii Consiliului Local nr. 123/24.10.2014 referitoare la aprobarea procedurii operaționale privind organizarea expozițiilor de artă și donarea operelor de artă către orașul Sinaia.

Văzând:

–          Raportul de specialitate întocmit de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Primariei Sinaia;

–          Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orasului Sinaia

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b, din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. –  Aprobă darea în administrare către SC Sinaia Forever SRL a operelor de artă: pictură, sculptură, fotografie etc, donate orașului Sinaia, în vederea expunerii acestora în incinta Casinoului, în galeriile expoziționale.

ART. 2. –  Pentru operele de artă expuse la Primăria orașului Sinaia se vor întocmi procese verbale de predare-primire între SC Sinaia Forever SRL și Biroul Patrimoniu din cadrul Primariei Sinaia.

ART. 3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentanți ai SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 10 noiembrie   2015     

Download: HCL_167_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.