Administrație Publică

HOTARAREA NR.168 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind darea în administrare a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei, parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, către SC Sinaia Forever SRL

Văzând Raportul de specialitate nr. 27539 / 15.10.2015 al Serviciului Investiții și Achiziții Publice precum si Raportul de specialitate nr. 29508 / 04.11.2015 al Direcției Poliției Locale prin care se propune darea în administrare a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei, parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, către SC Sinaia Forever SRL;

Avănd în vedere :

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010  prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL ;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin. 2, litera “c”, coroborat cu alin.5 litera a);

În temeiul art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b, din Legea 215/2001, privind    administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Se aprobă darea în administrarea a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei,

parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, catre SC Sinaia Forever SRL.

ART. 2 – Predarea-primirea bunului se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

ART. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către SC Sinaia Forever SRL.

ART. 4  – Tariful decontat de Primaria orașului Sinaia pentru activitatea de măturat mecanizat trotuare și strazi va fi de 0,0183 lei / mp.

ART. 5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 10 noiembrie   2015                                                       

Download: HCL_168_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.