Administrație Publică

HOTARAREA NR.141 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

Privind executarea lucrărilor de “Închideri scară acces birouri, amenajări interioare și realizare grupuri sanitare, instalații electrice și termice inclusiv dotări birouri în  interiorul stației de plecare situată la Cota 998 m a Telegondolei Sinaia”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29901 / 09.11.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune executarea lucrărilor de “Închideri scară acces birouri, amenajări interioare și realizare grupuri sanitare, instalații electrice și termice inclusiv dotări birouri în interiorul stației de plecare situată la Cota 998 m a Telegondolei Sinaia”;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. ”b” si alin. 4, lit. ”d”, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. ”e” si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

         H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă executarea lucrărilor de “Închideri scară acces birouri, amenajări interioare și realizare grupuri sanitare, instalații electrice și termice inclusiv dotări birouri în interiorul stației de plecare situată la Cota 998 m a Telegondolei Sinaia”.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Download: hcl_141_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.