Administrație Publică

HOTARAREA NR.145 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

pentru aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia

 Analizândraportul de specialitate nr. 28937/2015 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orasul Sinaia

În conformitate cu prevederile legale:

– OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, art.6, art.8 şi art.9 ;

– H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000, republicată pct.1 lit.d si pct.6 ;

– Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite ;

– Legea 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

– HG 348/2004 privind exercitarea comertului in zone publice;

– HG 559/2001privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiuni turistice;

– O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului, art.26 alin.3;

– Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ;

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit. b)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

         H O T Ă R Ă Ș T E :

ART 1. – Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în orasul Sinaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfașurare a activităților de comerț stradal în zone publice pe raza orașului Sinaia.

ART. 3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_145_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.