Administrație Publică

HOTARAREA NR.146 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene privind autonomia locală, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile din :

– Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. b) si alin. 4, lit. c), coroborat cu art. 45 alin.2 lit.c)

– Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;

– Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;

– H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2015;

– Analizând Nomenclatura stradală, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.107 din 1999, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 2000;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART. 1. Începând cu data de 01.01.2016 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în sumă fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum și Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui conform anexelor 1,2 ,3 și 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice / juridice , precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2016, pe raza orașului Sinaia se stabilește o singura zona – denumita zona A.

Art. 3. Pentru plată cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2016, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice, respectiv 10% pentru persoane juridice.

Art. 4. Aprobă adoptarea ulterioară a oricăror alte hotărâri locale în aplicarea Codului Fiscal şi a Normelor metodologice ale acestuia, privind impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice.

Art. 5. Aprobă delegarea de competențe primarului oraşului Sinaia privind deciziile de acordare nominală a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2016 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016 .

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 148/22.12.2014, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 8. (1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia si prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia.

Download: hcl_146_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.