Administrație Publică

HOTARAREA NR.147 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

Privind criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor situate în intravilan, în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste imobile

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 28339/23.10.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) şi alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.2 lit.c)  si art. 115 alin.1 litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor situate în intravilanul oraşului Sinaia, în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste imobile, conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_147_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.