Administrație Publică

HOTARAREA NR.148 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

privind completarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in orașul Sinaia

Ţinând cont de prevederile:

ü Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, cu nr.28.646/27.10.2015;

ü Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

ü Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

ü Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata si actualizata;

ü Legea 227/2015 privind Codul fiscal ;

ü Prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism Pentru orașul Sinaia;

ü In temeiul Legii 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2 litera c), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1 litera ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. Aprobă completarea Regulamentului de publicitate stradală în orașul Sinaia, anexa la prezenta hotărâre.

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_148_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.