Administrație Publică

HOTARAREA NR.149 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

Având in vedere raportul de specialitate întocmit de catre departamentul juridic din cadrul Primariei orasului Sinaia ;

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă  evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .

ART.2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dowwnload: hcl_149_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.