Administrație Publică

HOTARAREA NR.185 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Având în vedere:

–          Expunerea de motive a domnului VLAD OPREA, Primarul orasului Sinaia, Raportul nr. 33919/27.11.2015 al Directiei Politia Locala – Departamentul Monitorizare si Control, prin care se propune aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

–          Scrisoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 18516 din 07.10.2015;

–          Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”;

–          Prevederile Documentului de Poziţie aprobat al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, precum și prevederile Contractului de Finanţare nr. 139638 din 18.02.2013;

–          Hotărârea Guvernului nr. 742 / 2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

–          Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilități Publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 și art. 32;

În temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă următoarele documente necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”:

  1. a) Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer/ tratare/ depozitare a deșeurilor municipale, în județul Prahova și anexa acestuia, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
  2. b) Documentațiile de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale la nivelul județului Prahova, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
  3. c) Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Prahova și anexele acestuia, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
  4. d) Actul Adițional nr. 1 la Documentul de Poziţie, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

  1. e) Actul Adițional nr. 3 la Statutul de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Se aprobă durata de 8 ani a Contractelor de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale.

Art. 3. –  Se acordă mandat special domnului Gheorghe Bădăran avand functia de Viceprimar al orasului Sinaia, care va vota in numele si pe seama Consiliului Local al Oraşului Sinaia,  în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea duratei de 8 ani a Contractelor de Delegare a Serviciului de Salubrizare și pentru aprobarea documentelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se împuternicește domnul Gheorghe Bădăran având functia de Viceprimar al orasului Sinaia să semneze, in numele si pe seama Consiliului Local al al Oraşului Sinaia, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, următoarele documente:

  1. a) Actul Adițional nr. 1 la Documentul de Poziţie;
  2. b) Actul Adițional nr. 3 la Statutul Asociaţiei.

Art. 5. –  Se împuternicește domnul Gheorghe Bădăran având functia de Viceprimar al orasului Sinaia  să voteze in numele si pe seama Consiliului Local al al Oraşului Sinaia, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru aprobarea modificărilor aduse documentațiilor de atribuire aferente serviciului public de salubrizare, conform cerințelor apărute pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică.

Art. 6. –   Se aproba tariful la depozitul ecologic Boldești Scăieni  in suma de 69,58 lei/ tona fara TVA.

Art. 7. –  Se împuternicește domnul Gheorghe Badaran Bădăran avand functia de Viceprimar al orasului Sinaia  să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al al Oraşului Sinaia,  în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”,  punctul de pe ordinea de zi pentru solicitarea de ajustare a tarifului din depozitul ecologic Boldești Scăeni a SC Vitalia Servicii pentru Mediu – Tratarea Deseurilor SRL, conform deciziei Consiliului Local,  accept de la Art.6.

Art. 8. –  Prezenta Hotarare va fi comunicata:

–          Institutiei Prefectului -Judetului Prahova;

–          Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”.

Download: hcl_185_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.