Administrație Publică

HOTARAREA NR. 186 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

   Având în vedere raportul de specialitate nr. 33685 din  15.12.2015   prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015 ;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu

modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu           modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b), coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

   ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL -240.220 lei
a)      a) Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) -62.000 lei
b)Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi a hotărârilor judecătoreşti din învăţământ    (11.02.02)  -180.000 lei

 

c) Venituri din vanzarea unor bunuri(39.02.07) 1.780 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL -240.220 lei

 

Cap. 55.02 » DOBÂNZI «   

Titlul III Dobanzi                                                                  

-37.350 lei

-37.350 lei

 

Cap. 65.02 » ÎNVĂŢĂMÂNT   « 

        Titlul I Cheltuieli de personal

 

-180.000 lei

-180.000 lei

 

Cap. 66.02 » SĂNĂTATE «   

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

0 lei

1.000 lei  

        -1.000 lei

 

Cap. 67.02 » CULTURĂ,RECREERE,RELIGIE« 

         Titlul II Bunuri si servicii

Titlul VI Alte transferuri de capital         

37.350 lei

25.000 lei

12.350 lei

 

Cap. 68.02 »ASISTENTA SOCIALA «   

        Titlul IX Asistenta sociala –Ajutoare sociale

-62.000 lei

-62.000 lei

 

Cap. 70.02 » SERVICII DEZV.SI LOCUINTE «      

         Titlul XIII Active nefinanciare

«  Achitionare si instal.echipamente de supraveghere » 1780 lei

 

1780 lei

 

1780 lei

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
I. VENITURI :    TOTAL 0 lei
Cap. 67.02 » CULTURA,RECREERE,RELIGIE« 

         Titlul I Cheltuieli de personal

         Titlul II Bunuri si servicii

0 lei

-40.600 lei

40.600 lei

  1. BUGET CREDITE  
I. VENITURI :    TOTAL 3.500.000 lei
     a) Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01) 2.500.000 lei
II. CHELTUIELI :    TOTAL 2.500.000 lei
Cap. 70.07 » SERVICII DEZV.SI LOCUINTE «      

Titlul XIII Active nefinanciare » Reabilitare infrastructura publica urbana a orasului Sinaia Via SinaiaDesign-Verde Deschis «

2.500.000 lei

2.500.000 lei

Cap. 87.07 » ALTE ACTIUNI ECONOMICE « 

Titlul XIII Active nefinanciare » Dezv.Dom.Schiabil Perla Carpatilor Realiz.Instalatie de zapada artificiala in Valea Soarelui »           

1.000.000 lei

1.000.000 lei

  1. BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE   
I. VENITURI :    TOTAL 0 lei
     a) Sume aferente fonduri externe nerambursabile (41.08.04) 12.350 lei
    b) Subventii de la bugetul de stat   (42.08. 60 ) -1.850 lei
    c) Sume FEN postaderare in contul platilot efectuate si prefinantari -10.500 lei

 

II. CHELTUIELI :    TOTAL 0 lei
Cap. 67.08 » CULTURA,RECREERE,RELIGIE« 

 

0 lei

 

ART.2 Aproba rectificarea bugetului local prin diminuarea sumei de 44.000 lei , conform Dispozitiei Primarului nr.518/08.12.2015.

ART.3 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_186_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.