Administrație Publică

HOTARAREA NR. 187 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului   2015

   Având în vedere raportul de specialitate înregistrata la Primăria orașului Sianaia sub nr.33777 din 16.12.2015 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare aferente anului 2015;

În baza Legii 273/2006 privind finanţele publice locale modificată si completată prin OUG 63/2010 și a Normelor metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2015;

În temeiul Legii 215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art.36 alin 2, litera ” b”, alin.4 litera ”a”, coroborat cu art.45 alin.2 lit. ”a” si art. 115 alin.1 lit. ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –   Aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2015 , conform contului de execuție anexat.

ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotarari.

 Download: hcl_187_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.