Administrație Publică

HOTARAREA NR. 188 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2015

   Având în vedere raportul de specialitate inregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 3516 din 14.12.2015  prin care SC Sinaia Forever  SRL  propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată si Legea 82/1991 actualizată ;

În baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind  întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera   ”b” ,coroborat cu art.45 alin.2, lit. ”a” si art. 115 alin.1 lit. ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL,

pe anul 2015 astfel :

  1. VENITURI TOTAL                                                                                           0  lei
  1. CHELTUIELI TOTAL                                                                                     0 lei
  1. a) se majoreaza urmatoarele cheltuieli :                                                 123.100 lei

– cheltuieli cu materialele consumabile                                                      66.500 lei

– cheltuieli cu energia si apa                                                                       15.000 lei

– cheltuieli cu primele de asigurare                                                               2.500 lei

– cheltuieli ajutoare umanitare si sociale                                                     5.000 lei

– cheltuieli postale si telecomunicatii                                                           2.000 lei

– cheltuieli servici executate de terti                                                         29.100 lei

-cheltuieli alte taxe si impozite                                                                   3.000 lei

  1. b) se diminueaza urmatoarele cheltuieli :                                              -123.100  lei

– cheltuieli privind mat. de natura ob. de inventar                                    – 55.000 lei

– cheltuieli cu intretinerea si reparatiie                                                    – 45.000 lei

– cheltuieli privind chiriile                                                                      –   1.600 lei

– cheltuieli consultanta juridica                                                              –   9.000 lei

– cheltuieli protocol                                                                       –   5.000 lei

– cheltuieli privind sponsorizarile                                                     –   1.000 lei

– cheltuieli privind deplasarile,detasarile,transferurile                       –   2.000 lei

– cheltuieli servicii bancare                                                              –     500 lei

– cheltuieli privind pregatirea profesionala                                         – 4.000 lei

ART.2. –  Se aprobă rectificarea programului anual de investiții pe anul 2015 conform

Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. –  Primarul orașului Sinaia împreuna cu serviciul de specialitate din cadrul

Primariei orașului Sinaia și  administratorul SC Sinaia Forever SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_188_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.