Administrație Publică

HOTARAREA NR. 189 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind identificarea in domeniul public al orasului Sinaia a terenului în suprafață de 111 mp., situat in extravilanul orașului Sinaia, tarla 2, parcela P 9, pentru extinderea Refugiului Salvamont  de la Cota 2000

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 33528/15.12.2015, prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia, identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 111 mp, situat în extravilanul orașului Sinaia, tarla 2, parcela P9, pentru extinderea Refugiului Salvamont de la Cota 2000;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova – anexa 12 – inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orașului Sinaia, pozitia nr. 13, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis/18.02.2002;

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii nr. 7/1996 privind Cadastrul și Publicitatea Imobiliară cu toate modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c), art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 111 mp, situat în Sinaia tarla 2, parcela P9, pentru pentru extinderea Refugiului Salvamont de la Cota 2000, teren care face parte din domeniul public al orașului Sinaia.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_189_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.