Administrație Publică

HOTARAREA NR. 190 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind dezmembrarea în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp. a terenului în suprafață de 58 mp. situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. cadastral 23312

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 33570/15.12.2015, prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia dezmembrarea în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp. a terenului în suprafață de 58 mp., situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. cadastral 23312 ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 58 mp. situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. Cadastral 23312, în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp., conform documentației cadastrale anexate.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sainaia sa semneze actul de dezmembrare în fața notarului public.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_190_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.