Administrație Publică

HOTARAREA NR. 191 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind vanzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 133 mp., situat în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru  nr. 33787/16.12.2015 prin care se propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafață de 133 mp. situat în Sinaia, str. M. Kogalniceanu f.n. și vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, alin. 2;

In temeiul Legii 215/2001 privind  administrația publică locală, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3:

         CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a terenului în suprafață de 133 mp., situat în orașul Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 133 mp. situat în orașul Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n  conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 133 mp., situat in Sinaia, Mihail Kogalniceanu f.n, conform planului de situație din anexa 1.

ART.4. – Aprobă documentația pentru licitatie conform anexelor 1,2,3 și 4.

ART.5. – Prețul de pornire al licitației este de 60 euro/mp. fără TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare – cumparare.

ART.7. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitutea continua de trecere pentru utilități. Viitorul proprietar este obligat să permită trecerea prin fondul său a rețelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeași zona, de natura conductelor de apă, gaz, a canalelor și a cablurilor electrice subterane și supraterane, după caz, precum și a altor materiale și instalații cu același scop.

ART.8 –  Se instituie servitutea de acces pietonal pe cele doua alei de acces (conform planului anexat), în favoarea proprietarilor de la nr. cadastral 22717.

ART.9. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație.

ART.10. –  Imputerniceste Primarul, Viceprimarul sau Secretarul  orasului Sinaia sa semneze  contractul de vânzare-cumparare în fața notarului public.

ART.11. – Câștigătorul licitației are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului și înscrierii terenului în cartea funciară, precum și pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.12. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 18 decembrie 2015

 Download: hcl_191_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.