Administrație Publică

HOTARAREA NR. 196 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

privind achiziționarea directă de servicii juridice externe în vederea recuperării TVA,în suma de 470 907 lei , aferentă ratelor de leasing achitate de Primăria orașului Sinaia , pentru obiectivul Telegondola 1

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ si Administratie Publica nr. 34065/18.12.2015

– Prevederile art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. 16 alin. (1) ,art. 28 alin. (3) si art. 124 lit. “b” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii , precum și a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin. (1) si (2) ,lit. “b” din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și înăarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative .

In temeiul art. 36 alin. (2) , art. 45 si art. 115 alin.(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată , cu modificarile si completarile ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe în vederea recuperării TVA, în sumă de 470 907 lei , aferentă ratelor de leasing achitate de Primăria orașului Sinaia, pentru obiectivul Telegondola 1, pentru toate fazele procesuale .

ART.2 – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță , de asistență și/sau de reprezentare .

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia , prin serviciile de specialitate .

Download: hcl_196_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.