Administrație Publică

HOTARAREA NR. 197 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 și prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevazut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 

Având în vedere  Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 34051/18.12.2015 prin care se propune spre analiza Consiliului Local  Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 și prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 ;

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45 alin.3 și art. 115 alin.1 lit. ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.2. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2, din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 dintre Velicu Florian, în calitate de concesionar și ORASUL SINAIA, în calitate de concedent.

ART.3. –  Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres de grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.4. – Aprobă modelul de act aditional pentru contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. –   Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul aditional la contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_197_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.