Administrație Publică

HOTARAREA NR. 31 din 13.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind derularea contractului pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1- Busteni”

Vazand Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia nr. 5383/27.02.2017, Raportului de specialitate al Biroului Monitorizare si Control nr. 6656/10.03.2017, precum si Adresa nr. 5017/22.02.2017 inregistrata la Primaria Sinaia, prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”  solicita prelungirea perioadei de mobilizare pana la data de 31.03.2017, si ajustarea tarifului la utilizarorii casnici si noncasnici.

Avand in vedere Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Tinand cont de :

– Hotararea Consiliului Local nr. 6/16.02.2009  privind  aprobarea  asocierii Orasului Sinaia cu unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului Prahova, în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”;

– Hotararea Consiliului Local nr. 155/ 14.11.2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al orasului Sinaia, pentru semnarea contractului de ,,concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1- Busteni ”;

In conformitate cu prevederile:

– Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, art. 3, alin. 3, art. 4, lit. c si art. 7;

– Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. Aproba prelungirea perioadei de mobilizare  a operatorului delegat prin contractul de concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 1- Busteni pana la 31.03.2017.

ART.2. Aproba ajustarea  tarifului la utilizatorii casnicii, astfel:

Lei/luna/locuitor (fara TVA) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan tarifar   4,95   5,25   5,54    5,85   6,17   6,47   6,78   7,11
Ofertat   3,79   4,78   5,35   4,93   4,97   4,53   4,08   3,63
Ajustat   3,79   5,14   5,68   5.25   5,29   4,82   4,36   3,88
Crestere   0   0,36   0,33   0,32   0,32   0,29   0,28   0,25


ART.3
. Aproba ajustarea tarifului la utilizatorii noncasnici, astfel:

Lei/tona (fara TVA) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan tarifar 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00
Ofertat 133,78 200,43 242,80 241,93 242,17 238,73 235,33 233,58
Ajustat 133,78 214,99 257,38 256,54 256,81 253,22 249,68 247,79
Crestere 0 14,56 14,58 14,61 14,64 14,49 14,35 14,21


ART.4.
Se vor reajusta tarifele dupa 3 (trei) luni raportate la cheltuielile efective.  

ART.5. Imputerniceste  Viceprimarul, pe domnul Gheorghe Badaran sa semneze in numele si pentru Consiliul Local actul aditional nr. 2 la contract, privind modificarile si ajustarile prezentate.

ART.6. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Download: HCL 31_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.