Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3627/08.02.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 3629 din 08.02.2017 prin care Serviciul Buget din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia,  propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza  Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova;

In temeiul art.36 alin.2, lit. b si alin. 4, lit. a, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1– Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local oraș Sinaia, pe anul 2017 conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1. TOTAL VENITURI :                                        30.482.000 lei                                                 
  1. TOTAL CHELTUIELI :                                               30.997.854 lei  

ART.2 – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local conform anexelor 4 si 5.

ART.3 – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 515.853,75 lei, rezultat la 31.12.2016, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform Anexei nr.6.

ART.4 – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate” Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5 – Ordonatorul principal de credite al orașului Sinaia , prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 32_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.