Administrație Publică

HOTARAREA NR. 33 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind virarea la bugetul local a 50% din veniturile  obţinute din chirii şi concesiuni a bunurilor proprietatea UAT Oraş Sinaia de către unităţile subordonate

Avand în vedere Expunerea de motive nr. 8307/28.03.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr.8310/28.03.2017 prin care Serviciului Buget propune virarea la bugetul local a 50% din veniturile realizate din chirii şi concesiuni a bunurilor proprietatea UAT Oraş Sinaia de cǎtre unitǎţile subordonate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art.16, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publicǎ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobǎ virarea trimestrialǎ la bugetul local de cǎtre unitǎţile subordonate- Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia, Centrul Cultural Carmen Sylva , precum şi de cǎtre alte unitǎţi (de ȋnvǎtǎmânt), pe baza de documente justificative, a 50% din veniturile obţinute din chirii şi concesiuni a bunurilor proprietatea UAT Oraş Sinaia pe care le au in administrare şi folosinţǎ; restul de 50% a acestor venituri se vor utiliza ȋn activitatea proprie a entitǎţii.

Art.2 – Prevederile prezentei hotǎrâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate şi de cǎtre Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia, Centrul Cultural Carmen Sylva şi alte unitǎţi subordonate.

Download: HCL 33_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.