Administrație Publică

HOTARAREA NR. 36 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind evidențierea unor  terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5364/27.02.2017 şi Raportul comun de specialitate nr. 5366/27.02.2017, întocmit de către Departamentul Juridic şi de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei orașului Sinaia;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

In baza cu art. 4 si art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 551 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri:

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1 Teren Str. Lunei nr. 1 22,00 mp  
2 Teren Str. Mănăsirii nr. 2A 148,00 mp  
3 Teren Str. Platou Izvor nr. 10, lot 4 7,00 mp  


ART.2. – 
Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 36_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.