Administrație Publică

HOTARAREA NR. 37 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7524 din 20.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014;

Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7689 din 21.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 4014/06.02.2014, precum si de Raportul Departamentului Juridic nr. 5595/28.02.2017 prin care se apreciaza că termenul de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local Sinaia;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014  dintre VELICU FLORIAN, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse că preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Aprobă modelul de act adiţional pentru contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014, conform Anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.5. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 37_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.