Administrație Publică

HOTARAREA NR. 41 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  apartamentului nr. 4, et. 2, din imobilul “Casa Boteanu”, situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 14, nr. cad. 21376-C1-U2, CF 21376-C1-U2

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6962 din 13.03.2017 a Primarului orasului Sinaia,  prin care propune exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  apartamentul nr. 4, et. 2, din imobilul “Casa Boteanu”, situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 14, nr. cad. 21376-C1-U2, CF 21376-C1-U2, precum si a Raportului comun de specialitate al Departamentului Juridic si Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 6963 /13.03.2017;

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 5886/02.03.2017, a d-nei GEORGIAN AURORA-VALERIA, prin care se solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  apartamentul nr. 4, et. 2, din imobilul “Casa Boteanu”, situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 14, nr. cad. 21376-C1-U2, CF 21376-C1-U2;

Tinand cont de adresa nr. 352/28.02.2017 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  apartamentul nr. 4, et. 2, din imobilul “Casa Boteanu”, situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 14, nr. cad. 21376-C1-U2, CF 21376-C1-U2, imobil care se află pe lista monumentelor istorice;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 4 și alin. 8 si art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, coroborat cu art. 45, alin.(3 si art. 115, alin.(1), lit.”b”, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării apartamentului nr. 4, et. 2, din imobilul “Casa Boteanu” (imobil care se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 755, nr. PH-II-m-B-16668), situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 14, Nr. cad. 21376-C1-U2, CF 21376-C1-U2, la preţul de 70.000 euro;

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 41_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.