Administrație Publică

HOTARAREA NR. 43 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan,   nr. 16-18, în suprafață de 49,87 mp indiviz din 1053,7, nr. cadastral 125, carte funciară nr. 98N/I/I, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 4780/28.08.2000,  20459/30.10.2006 și actelor adiționale nr. 2123/08.02.2005, 29003/03.12.2009, 29052/03.12.2009, 11469/27.04.2016, către GEORGESCU MARIA

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7526 din 20.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 16-18, în suprafață de 49,87 mp indiviz din 1053,7, nr. cadastral 125, carte funciară nr. 98N/I/I, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 4780/28.08.2000, 20459/30.10.2006 și actelor adiționale nr. 2123/08.02.2005, 29003/03.12.2009, 29052/03.12.2009, 11469/27.04.2016, către GEORGESCU MARIA;

Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7540 / 20.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 16-18, în suprafață de 49,87 mp indiviz din 1053,7, nr. cadastral 125, carte funciară nr. 98N/I/I, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 4780/28.08.2000, 20459/30.10.2006 și actelor adiționale nr. 2123/08.02.2005, 29003/03.12.2009, 29052/03.12.2009, 11469/27.04.2016;

În baza HCL nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. 1 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 123, alin. 3  si alin. 4 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă, conform HCL 183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 16-18, în suprafață de 49,87 mp indiviz din 1053,7, nr. cadastral 125, carte funciară nr. 98N/I/I, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 4780/28.08.2000, 20459/30.10.2006 și actelor adiționale nr. 2123/08.02.2005, 29003/03.12.2009, 29052/03.12.2009, 11469/27.04.2016.

ART.2. – Aprobă vânzarea către GEORGESCU MARIA, CNP 2450503296184, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 16-18, în suprafață de 49,87 mp indiviz din 1053,7, nr. cadastral 125, carte funciară nr. 98N/I/I, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 4780/28.08.2000, 20459/30.10.2006 și actelor adiționale nr. 2123/08.02.2005, 29003/03.12.2009, 29052/03.12.2009, 11469/27.04.2016.

ART.3. – Preţul vânzării este de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – GEORGESCU MARIA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: HCL 43_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.