Administrație Publică

HOTARAREA NR. 45 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind  completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local  nr. 32 / 31.03.2017 privind elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul  2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9293 / 06.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre, precum şi Raportul de specialitate nr. 9294 / 06.04.2017 al Serviciului Buget din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza  Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

 

ART.1 Aproba completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 32 / 31.03.2017    privind  elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel : Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 515.853,75 lei, rezultat la 31.12.2016, pentru finantarea unor obiective de investiii si a unor cheltuieli curente .

ART.2  – Primarul orașului Sinaia, prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.