Administrație Publică

HOTARAREA NR. 46 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind participarea la capitalul social al unor societati din subordinea Consiliului Local Sinaia
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9193 / 06.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre precum şi Raportul de specialitate nr. 9196 / 06.04.2017 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune participarea la capitalul social al unor societati din subordinea Consiliului Local Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de HCL nr. 130 / 2010 privind acordul de asociere a SC Transport Urban SRL cu Consiliul Local Sinaia in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata, precum si a HCL nr. 131 / 2010 privind infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
În baza Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

ART.1 – Aprobă restituirea de catre SC Sinaia Forever SRL a sumei de 1.000.000 lei reprezentand majorare de capital social .

ART.2 – Aprobă încasarea sumei de 1.000.000 lei la bugetul de venituri şi cheltuieli al Oraşului Sinaia pe anul 2017 astfel :
– la capitolul 84.00, Subcapitolul 03.02, Titlul 85 »Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent « suma de 900.000 lei,
– la capitolul 70.50, Titlul 85 »Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent « cu suma de 100.000 lei si repartizate, respectiv, la Titlul 72 « Participarea la capitalul social al societatilor comerciale « in cadrul capitolelor mentionate .

ART.3 – Aprobă alocarea sumei de 900.000 lei, la SC Transport Urban SRL, privind majorarea capitalului social, si 100.000 lei, privind aportul de 95 % la majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever SRL.

ART.4 – Aprobă majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever cu suma de 5.000 lei, privind aportul de 5 % la majorarea capitalului social al SC Transport Urban SRL.
ART. 5 – Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va proceda la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Orasului Sinaia, si se va revoca Hotararea Consiliului Local nr. 173/18.11.2016.

ART.6 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.