Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, nr. 9470/07.04.2017  precum şi Nota de fundamentare nr. 1336 / 29.03.2017, întocmită de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum si a Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. c, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. SINAIA FOREVER SRL. pe anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

  1. VENITURI TOTAL            2939,50 mii lei
  2. CHELTUIELI TOTAL            2892,43 mii lei

Art.2. – Aproba Programul anual al Achizitiilor publice pe anul 2017, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. – SC. SINAIA FOREVER  SRL., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.