Administrație Publică

HOTARAREA NR. 48 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, nr. 9478/07.04.2017 precum şi Raportul de specialitate nr. 681 / 07.04.2017, întocmită de Administratorul SC.Transport Urban Sinaia SRL.privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum si a Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. c, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Transport Urban Sinaia SRL, pe anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

A. VENITURI TOTALE : 9.028 mii lei
B. CHELTUIELI TOTALE : 9.025 mii lei

ART.2 Aprobă programul de investitii, dotari şi sursele de finanţare pe anul 2017, conform anexei 4, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3 SC Transport Urban Sinaia SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.