Administrație Publică

HOTARAREA NR. 49 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 / 2006 privind aprobarea listei de evenimente proprii orasului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8867 / 03.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 8889 / 03.04.2017 intocmit de Departamentul Politici Publice;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 60/2006 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orasului Sinaia;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art.45 alin. 1, si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 / 31.03.2006, parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 3 – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa modifice si sa completeze Anexa nr. 1 cu evenimente noi care pot aparea pe parcursul anului.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.