Administrație Publică

HOTARAREA NR. 50 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului sportiv S-KARP URBANTRAIL SINAIA  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9036 / 04.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 9037 / 04.04.2017 intocmit de Departamentul Politici Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

In baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. e si alin. 7, lit. a, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. f si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;              

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E : 

 Art.1  Se aprobă desfasurarea evenimentului sportiv S-KARP URBANTRAIL SINAIA,editia a II a, in zilele de 28 si 29 aprilie 2017, eveniment aflat pe lista de evenimente

Art.2 –  Se aproba alocarea unei sume de aproximativ 4.000 lei, necesara pentru a asigura securizarea traseului aferent desfasurarii evenimentului .

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.