Administrație Publică

HOTARAREA NR. 51 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor, stabilire a ordinii de prioritate si repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii construite prin ANL

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9408 / 07.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 9412 / 07.04.2017 intocmit de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila ;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 8, alin. 2 si alin. 3;
In baza Hotararii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 1, coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aproba constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor, stabilire a ordinii de prioritate si repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii construite prin ANL in urmatoarea componenta:
1. PRESEDINTE – GHEORGHE BADARAN – VICEPRIMAR;
2.SECRETAR – MARILENA BOTEANU – INSPECTOR ;
3.MEMBRU – ALINA ELENA BANU – SECRETAR ;
4.MEMBRU – VASILE GHEORGHE – CONSILIER;
5.MEMBRU – DUMITRACHE COSTIN NICOLAE – CONSILIER.
Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.