Administrație Publică

HOTARAREA NR. 52 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea si completarea HCL nr. 146 / 2010 si HCL nr. 66 / 2015 – Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9416 / 07.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 9427 / 07.04.2017 intocmit de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala ;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de :
– HCL nr. 131/2010 privind infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
– HCL nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC Sinaia Forever SRL;
– HCL nr. 66 / 28.05.2015 – privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL.

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art. 1. – Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC SINAIA FOREVER SRL, conform HCL nr. 146 / 2010 si HCL nr. 66 / 2015, dupa cum urmeaza:
“ ANEXA 2 – Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, Cap. IV, Sectiunea a 3-a, art. 20 – Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi ”
– Se scot din contract activitatile de amenajare a spatiilor verzi cu flori, arbori si arbusti si prestarea serviciilor de intretinere a acestora, udare, fertilizare cu ingrasaminte, etc.
Art. 2. – Aproba inchirierea masinii de maturat spatii stradale inguste-BUCHER SCHORLING CITY 20220XL cu numarul de inmatriculare PH25PRY catre terti (persoane juridice). Tariful de inchiriere va fi stabilit de administratorul SC Sinaia Forever SRL si aprobat de Comisia de Urbanism, Servicii Publice, Turism si Evenimente.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentanti ai SC SINAIA FOREVER SRL.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.