Administrație Publică

HOTARAREA NR. 54 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 21926, carte funciară nr. 21926, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30264/08.12.2008, către VELȚAN ȘTEFAN


Având în vedere Expunerea de motive nr. 9245 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 21926, carte funciară nr. 21926, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30264/08.12.2008, către VELȚAN ȘTEFAN;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 9336 / 06.04.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 21926, carte funciară nr. 21926, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30264/08.12.2008;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În baza HCL 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;
În conformitate cu prevederile art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c si art. 123, alin. 3 si alin. 4, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă, conform HCL 183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 21926, carte funciară nr. 21926, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30264/08.12.2008.

Art.2. – Aprobă vânzarea către VELȚAN ȘTEFAN, CNP 1561113296189, conform HCL. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5A, în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 21926, carte funciară nr. 21926, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30264/08.12.2008.

Art.3. – Preţul vânzării este de 51 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – VELȚAN ȘTEFAN are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.