Administrație Publică

HOTARAREA NR. 57 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Sinaia, str. Lunei nr. 1, către GHEORGHE MARCELA,conform dispoziţiilor “Sentinţei civile nr. 1042 din 23.12.2015 – Judecătoria Sinaia, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.02.2016”.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9312 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Sinaia, Str. Lunei nr. 1 şi vânzarea fără licitaţie publică a acestuia, către GHEORGHE MARCELA, conform dispoziţiilor “Sentinţei civile nr. 1042 din 23.12.2015 – Judecătoria Sinaia, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.02.2016;
Tinand cont de Raportul comun de specialitate a Departamentului Juridic şi a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9316 din 06.04.2017 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 22 mp, situat in Sinaia, Str. Lunei nr. 1 şi vânzarea fără licitaţie publică a acestuia, către GHEORGHE MARCELA, conform dispoziţiilor “Sentinţei civile nr. 1042 din 23.12.2015 – Judecătoria Sinaia, rămasă definitivă prin neapelare la data de 09.02.2016”;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 551, alin. (1) şi art. 553, alin. (1) din Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Sinaia, str. Lunei nr. 1.

Art.2. – Aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Sinaia, str. Lunei nr. 1, către GHEORGHE MARCELA domiciliată în oraşul Sinaia, str. Lunei nr. 1, identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 55 euro/mp (la care se adaugă TVA).

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.7. – Doamna GHEORGHE MARCELA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.