Administrație Publică

HOTARAREA NR. 58 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3, din domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție


Având în vedere expunerea de motive nr. 5503 din 28.02.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3, din domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 5504 / 28.02.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3, din domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c si art. 123, alin. 2, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 35 mp, din Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 3, din domeniul public al oraşului Sinaia, pentru extindere construcție, cu respectarea următoarelor condiții:

• Integrarea pârâului existent în cadrul lucrărilor de extindere propuse se va face cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice în vigoare;
• În zona de subtraversare a extinderii propuse, pârâul va fi canalizat cu tubulatură de diametru corespunzator, cămine de rupere de pantă, grătar colectare plutitori și cămine de decantare, iar lungimea zonei canalizate va fi limitată la minimum necesar, pârâul urmând să-și păstreze cursul și aspectul dincolo de peretele nordic al extinderii.
• Costurile de reamenajare a pârâului, precum și răspunderea pentru calitatea și siguranța lucrărilor revin în totalitate ofertantului câștigător;

ART.2. – Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. – Preţul de pornire al licitaţiei este de 10 euro / mp / lună.

ART.4. – Terenul se închiriază pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.5. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download Anexa 2

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.