Administrație Publică

HOTARAREA NR. 60 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind completarea listei de patrimoniu privat al unitatilor locative- fond locativ de stat si a terenului aferent, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia, aprobata prin H.C.L. nr.159 / 2007

Avand in vedere Expunerea de motive, nr. 9674/10.04.2017 a Primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate intocmit de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat cu nr. 9682/10.04.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 159/2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unitatilor locative – fond locativ de stat si a terenului aferent, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 42, alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1 – Aproba completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unitatilor locative – fond locativ de stat si a terenului aferet, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia , conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.