Administrație Publică

HOTARAREA NR. 61 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind acordarea unei imputerniciri


Avand in vedere Expunerea de motive, nr. 9637/10.04.2017 a Primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, inregistrat cu nr. 9650/10.04.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, art. 62, alin. 1 si art. 57, alin. 2, coroborat cu art. 45. alin. 1 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1 – Se imputerniceste domnul Gheorghe Badaran – Viceprimarul Orasului Sinaia, identificat prin CI, seria PH, nr. 536878, emisa de Oras Sinaia, la data de 30.03.2005 sa semneze toate documentele aferente derularii si implementarii proiectelor finantate prin Programul national de dezvoltare locala.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul Orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.