Administrație Publică

HOTARAREA NR. 62 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea criteriilor de selecţie a beneficiarilor mesei gratuite oferită în cadrul Cantinei sociale de pe lângă Parohia « Sfântul Ilie »

Având în vedere Expunerea de motive, nr. 9521/07.04.2017 privind aprobarea criteriilor de selecţie a beneficiarilor mesei gratuite oferită în cadrul Cantinei sociale de pe lângă Parohia « Sfântul Ilie », precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia, înregistrat sub nr.9631/10.04.2017;
Tinand seama de Protocolul de colaborare nr.4850/27.02.2012 încheiat între Primăria Oraşului Sinaia şi Parohia “Sfântul Ilie”, prelungit prin Actul adiţional nr. 2, înregistrat sub nr. 11714/04.05.2016;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
In baza Legii nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.116 / 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, coroborat cu art. 45. alin. 1 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă noile criterii de selecţie a beneficiarilor mesei gratuite oferită în cadrul Cantinei sociale de pe lângă Parohia “Sfântul Ilie”, astfel:
– beneficiarul să aibă domiciliul pe raza oraşului Sinaia;
– venitul net pe membru de familie să fie de până la nivelul salariului minim pe economie garantat în plată la momentul respectiv;
– vor putea beneficia de serviciile cantinei sociale şi copiii care locuiesc cu adulţii beneficiari.
Art.2. Cetăţenii oraşului Sinaia care doresc să beneficieze de serviciile cantinei sociale de pe lângă Parohia “Sfântul Ilie” vor trebui să completeze formularul de acordare a acestui serviciu social, pus la dispoziţie de Primăria Sinaia şi să depună acte justificative privind îndeplinirea condiţiilor de acordare.
Art.3. Formularul de solicitare a mesei gratuite oferită în cadrul cantinei sociale este prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă la prezentul proiect.
Art.4. Pentru îndeplinirea condiţiilor de acordare a mesei gratuite se depun următoarele documente: – copie act de identitate beneficiar
– copii acte de identitate pentru copiii care locuiesc cu beneficiarul;
– dovezi cu privire la veniturile realizate (cupon pensie, adeverinţă salariat, cupoane prestaţii sociale).
Art.5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul Orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download Anexa 1

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.