Administrație Publică

HOTARAREA NR. 64 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12539 / 12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, nr. 12547 / 12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Vazand Ordinul Prefectului judetului Prahova nr. 138/10.05.2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia, cu nr. 12245/11.05.2017, prin care constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Iosifescu Nicolae si declararea locului acestuia vacant, in Consiliul Local al orasului Sinaia;

În temeiul 31, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Se aproba modificarea art. 1 din din Hotararea Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, care va avea urmatorul cuprins: “ Se constituie comisia de validare a Consiliului Local al orasului Sinaia, judetul Prahova, alcatuita din 3 membri, dupa cum urmeaza:
1. Badaran Gheorghe – presedinte
2. Lupoiu Iulian-Constantin – secretar
3. Vasile Gheorghe – membru “
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 raman neschimbate.
Art. 2. – Prezenta hotarare de consiliu, va fi comunicata tuturor celor interesati.

Download HCL 64 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.