Administrație Publică

HOTARAREA NR. 65 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind validarea mandatului de consilier local al dl. Popa Gheorghe in cadrul Consiliului Local Sinaia.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12541 / 12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, nr. 12549 /12.05.2017;
Tinand cont de Adresa nr. 232 / 12.05.2017, inregistrata la Primaria orasului Sinaia cu nr. 12507 / 12.05.2017, prin care Partidul National Liberal Prahova confirma ca dl. Popa Gheorghe este membru al Partidul National Liberal – Organizatia Sinaia si urmatorul supleant inscris pe lista de candidati pentru Consiliul Local Sinaia;
Vazand Ordinul Prefectului judetului Prahova nr. 138/10.05.2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia, cu nr. 12245/11.05.2017, prin care constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Iosifescu Nicolae si declararea locului acestuia vacant, in Consiliul Local al orasului Sinaia;
In conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2, lit. h¹, coroborat cu art. 12, alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand raportul comisiei de validare a Consiliului Local;

În temeiul art. 31, alin. 5, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă validarea mandatului de consilier local al dl. Popa Gheorghe in cadrul Consiliului Local Sinaia, urmatorul supleant inscris pe lista Partidului National Liberal – Organizatia Sinaia.

Art.2. – Prezenta hotarare de consiliu, va fi comunicata tuturor celor interesati.

Download HCL 65 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.