Administrație Publică

HOTARAREA NR. 67 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind apobarea Contului de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, contului de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, pe anul 2016


Având in vedere Expunerea de motive nr.11621 / 05.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr.11622 / 05.05.2017, al Serviciului Buget si Resurse Umane , prin care se propune aprobarea Contului de execuţie al veniturilor si cheltuielilor bugetului local, contului de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2016;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale , cu modificarile şi completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin 2, lit. b si alin. 4, lit. a, coroborat cu art. 45, alin.2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2011 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş TE :

Art.1 – Aproba Conturile anuale de execuţie ale veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, conturile de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, pe anul 2016, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Download HCL 67 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.