Administrație Publică

HOTARAREA NR. 70 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului 1 iunie – Ziua Copilului


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12261/11.05.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12263/11.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. d si alin.6 lit. a, pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45. alin. 2 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea evenimentului “ 1 iunie – Ziua Copilului ”, in data de 01 iunie 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 5.000 lei.

Art. 3. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 70 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.