Administrație Publică

HOTARAREA NR. 72 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea calendarului de programe / activitati culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, aferent anului 2017

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12358/11.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici , inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12359/11.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile :
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. a, lit. d si alin.6 lit. a, punctul 4, coroborat cu art. 45. alin. 2 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de programe / activitati culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia aferent anului 2017, conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aproba alocarea bugetara necesara desfasurarii programelor si activitatilor mentionate la art. 1, conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.3. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 72 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.