Administrație Publică

HOTARAREA NR. 74 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza PT+CS, pentru obiectivul „Reparatii strazi si trotuare, oras Sinaia, jud. Prahova”


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12455/12.05.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului de Investitii si Achizitii Publice, nr. 12456/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b si alin. 4 lit. d, coroborat cu art. 45. alin. 2, lit. e si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă documentația tehnico – economică pentru investiția „Reparatii strazi si trotuare, oras Sinaia, jud. Prahova”.

Art.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download HCl 74 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.