Administrație Publică

HOTARAREA NR. 78 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea situatiilor financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL,la data de 31.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12807/16.05.2017, a Primarului oraşului Sinaia, precum si Raportul Administratorului SC. Transport Urban Sinaia SRL. nr. 871/15.05.2017;
In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2007 privind înfiinţarea SC.Transport Urban Sinaia SRL, cu modificările şi completările ulterioare;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile :
– Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
– Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Aprobă bilanţul contabil al SC. Transport Urban Sinaia SRL, la data de 31.12.2016, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Notele contabile şi Raportul administratorului societăţii, conform anexelor aferente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Download HCL 78 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.