Administrație Publică

HOTARAREA NR. 80 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea completării contractului de administrare a domeniului public si privat al orașului Sinaia de catre SC Sinaia Forever SRL


Având in vedere Expunerea de motive nr. 12859/17.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 12860/17.05.2017 al Departamentului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de :
– Hotararea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
– Hotararea Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre SC Sinaia Forever SRL;
– Hotararea Consiliului Local nr. 66/2015 privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL;
– Hotararea Consiliului Local nr. 52/2017 privind modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Se completeaza HCL 146/2010 – Anexa 2 – Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, Cap. IV, Sectiunea a 3 a, art. 20 “Amenajarea, întretinerea și înfrumusetarea zonelor verzi – activitatea de taiere si toaletare arbori de pe raza orasului Sinaia, astfel:

“Materialul lemnos rezultat în urma taierii/toaletarii arborilor de pe domeniul public sau privat al orasului Sinaia va fi preluat de catre SC Sinaia Forever SRL, care il va folosi ca materie prima pentru lucrarile executate in baza contractului de administrare a domeniului public sau privat al orasului Sinaia. Acesta nu va fi facturat la capitolul materiale din situatia de lucrari”.

Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentantii SC Sinaia Forever SRL.

Download HCL 80 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.