Administrație Publică

HOTARAREA NR. 81 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului Road Grand Tour – Infernul Muntelui 2017- editia a III a

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12614/15.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12623/15.05.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. e si alin.7, lit. a, coroborat cu art. 45. alin. 2, lit. f si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea concursului de ciclism Road Grand Tour – Infernul Muntelui 2017- editia a III a, in data de 18 iunie 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 5000 lei.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 81 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.